Организатор складово стопанство

Габинвест ЕООД е утвърден производител на компоненти за ловно и спортно оръжие. Постигнатото и постоянно развиващо се високо ниво на качество и компетентност са основата за дългосрочното развитие на фирмата.
Във връзка с разширяване на производството търсим да назначим: Организатор складово стопанство

Отговорности:
• Организира, ръководи и контролира движението на стоково-материални ценности в складовата база на предприятието;
• Координира обработката на документи относно получаване, засклаждане и изписване на стоки и материали, чрез иницииране, прилагане на програми, оперативни политики и процедури;
• Разпределя стоково-материалните ценности по складове ;
• Контролира подбора, обучението и работата на складовия персонал;
• Анализира данните за складови наличности по видове;
• На база производствената програма на предприятието следи за недопускане на свръх нормативни запаси от стоково-материални ценности;
• Следи за правилното съхраняване на стоките и материалите в складовите помещения;

Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование: Висше техническо или икономическо с минимална образователна степен „бакалавър“.
• Познания на основни нормативни актове, свързани с икономиката, финансовата, данъчната система и договорното право, реда и условията за транспортиране и съхраняване на стоките и материалите, вътрешните актове и инструкции, отнасящи се до начините на избор на продавача. методите за отчитане и анализиране на дейността по доставките и използване на стоките и материалите.
• Компютърна грамотност: MS Office пакет, опит с ERP програма ще се счита за предимство.
• Професионален опит: минимум 1 година в производствено предприятие.
• Владеене на чужди езици: Отлично владеене на немски и/или английски език
• Лични качества: Организаторски способности, инициативност, комуникативност, оперативност, способност за работа в екип.

Фирмата предлага:
• конкурентно възнаграждение;
• работа в динамичен екип;
• социални придобивки;
• възможност за допълнителна квалификация

Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография

С изпращане на кандидатурата си Вие доброволно се съгласявате личните Ви данни да бъдат събирани и обработвани от „Габинвест“ ЕООД за целите на подбора и назначаването на персонал и при спазване на императивните изисквания на българското и европейското законодателство.

Cookie settings