Ръководител производство

Описание и Изисквания:

“Габинвест” е производител на компоненти за ловно и спортно оръжие. Фирмата има водеща позиция в развиващата се конкурентна среда в световен мащаб и е популярна в много страни. Ключови фактори за постигането на успех са иновациите, желание за постигане на високо качество и ангажирани и заинтересовани служители. Дружеството е дъщерна фирма и съществена част от немски холдинг, и през последните години непрекъснато се разраства.

За да продължим позитивното развитие и да оптимираме работоспособността ние се нуждаем от Вас.

Задължения:
За тази позиция Вие ще поемете оперативното ръководство с неговите звена: управление на производството, планиране, контролинг, поддръжка и качество. Към това носите отговорност за професионалното и дисциплинирано ръководство на около 30 служителя. Вашите основни задължения са:
•Планиране и управление на производството в комбинация с управителния орган на място и в Германия, отговорност за спазването на стандартите за качество, планиране на разходи и срокове.
•Подготовка за изготвянето на решения за инвестиции, също и по отношение на подобряване наличието на производствената база
•Осигуряване на непрекъснато наблюдение на качеството включително навременно предприемане на мерки с цел промяна.
•Вътрешна обработка на рекламации, включително анализ на проблема, за да се предприемат за в бъдеще мерки за подобрение.
•Анализ на производствените процеси както и дефиниция на проекти за подобрение и отговорност за вътрешна координация и изпълнение.
•Разработване и прилагане на система за измерване на постигнатите резултати за производството.
•Комуникация с други отдели в дружеството с цел по-добро стартиране, както и осигуряване на трансфер и развитие на знания и процеси.

Вашият профил
За тази позиция се нуждаете от високо ниво на интелектуална компетентност, силни аналитични умения, както и делови вид. Като ръководител трябва да можете да убеждавате със способността си да се налагате, както и да намирате начин за мотивация на Вашите работници за високи постижения. Трябва да разполагате със следните качества:
•Висше техническо образование
•Дългогодишен професионален и ръководен опит в производствено предприятие, в най- добрия случай в областта на металообработването.
•Познания в организацията и подобряването на производствени процеси както и производствената процедура, вкл. CNC-обработка
•Много добри познания по немски или английски и български
•Ръководство на звената производство, конструкция/ планиране и механична обработка
•Планиране, структуриране, съставяне и оптимизация на работния поток и производствените системи
•Развитие, въведение на нови структури в областта на индустрията
•Координация с клиентите и въведение на мерки с цел корекция както и изходящ качествен контрол на части
•По- нататъшно развитие на технологичната компетентност
•Постоянно квалифициране на работниците

Фирмата предлага:
• конкурентно възнаграждение;
• работа в динамичен екип;
• социални придобивки;
• възможност за допълнителна квалификация.

Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография на немски или английски език.

Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Cookie settings